آموزش و تحقیق

برای بهترین بودن همیشه بایست تحقیق کرد و همواره در راستای پیشرفت حرکت و تبادل افکار و دانش کرد. گروه لئوپاردز با این دیدگاه همواره سعی کرده بسترهای لازم جهت هم فکری با افراد مختلف را بوجود بیاورد و نتایج تحقیقات جمعی گروهها را بصورت آموزشهای جامع در اختیار همگان قرار دهد. تحقیق و تحقیق و تحقیق برای بهتر شدن همیشه شعار اول لئوپاردز بوده و هست. همچنین لئوپاردز همواره دانش کسب کرده خود را با جامعه آموزشگاهی و دانشجویی کشور به اشتراک گذاشته است تا بدین صورت باعث رشد و ارتقای دانش کامپیوتری کشور شود.