طراحی نرم افزار

با استفاده از زبانهای برنامه ریزی متنوع در بسترهای مختلف توان تولید بهترین نرم افزارها را برای دستگاههای مختلف داریم. از پی سی گرفته تا موبایل، لئوپاردز در همه شاخه ها تواناست.